Spracovanie a ochrana osobných údajov v spoločnosti QMAX, s. r. o.

Za účelom spolupráce so zamestnávateľmi, rsp. fyzickými osobami – nepodnikateľmi spracúvame poskytnuté osobné údaje fyzických osôb v súlade s požiadavkami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: QMAX, s. r. o., T. Vansovej 519/35, 971 01  Prievidza, IČO: 45 955 018.

Osobné údaje spracovávame za účelom zabezpečenia zákonných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a školení obslúh motorových vozíkov na základe zmluvného vzťahu alebo prijatej objednávky, rsp. na základe poskytnutia súhlasu.

Právny základ spracúvania:

 • Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Vyhláška č. 356/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti,
 • Vyhláška č. 500/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze,
 • Zákon č. 314/2001 Z. z. Zákon o ochrane pred požiarmi,
 • Vyhláška č. 121/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii,
 • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedeného spracúvame osobné údaje v rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul, pracovné zaradenie, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, podpis, posudok o zdravotnej spôsobilosti, fotografia, štátne občianstvo, národnosť, počet nezaopatrených detí, fotografia a podobne.

Prehlasujeme, že vaše osobné údaje budeme spracovávať:

– len na základe platného právneho dôvodu,

– len na určené účely,

– len také, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie,

– len správne, kompletné a aktuálne vo vzťahu k účelu ich spracúvania a s nesprávnymi a nekompletnými údajmi naložíme v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením,

– len v súlade s dobrými mravmi.

Doba uchovávania osobných údajov závisí od určeného účelu spracúvania a od nutnosti archivácie v závislosti na účele a právnom základe spracúvania osobných údajov.

Príjemcami alebo kategóriami príjemcov osobných údajov sú subjekty v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícii SR a pod).

Ako dotknutá osoba máte práva, ktoré si môžete voči nám uplatňovať:

právo na prístup – máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame,

právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nesprávnych alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o vás spracovávame,

právo na výmaz –máte právo požiadať, aby vaše osobné údaje boli vymazané, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,

– odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny dôvod na ich spracovanie,

– vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu,

– osobné údaje boli spracúvané nezákonne,

– osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje,

– osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti,

právo na obmedzenie spracovania – máte právo požiadať obmedzenie spracovanie osobných údajov, ak:

– namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

– spracúvanie osobných údajov je nezákonné, namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

– prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účel ich spracúvania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku,

– namietate proti spracovaniu osobných údajov v zmysle §27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,

právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať,

právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,

právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Týmto si plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožníme Vám a budeme vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Spoločnosť QMAX, s. r. o. sa zaväzuje, že spracúvané osobné údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, nebude poškodzovať ani ohrozovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nerealizuje.

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere a naša spoločnosť, zamestnanci a spolupracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás kontaktujte na tel. čísle +421 908 245 835 alebo prostredníctvom emailu: skodova@bezpecnostprace.sk.